Aug 01, 2021 15:04 Asia/Tehran
  • Tırkiyə təcavuzi nəticədə Suriyədə PKK tələfot.

Tırkiyə mudafiyə vəzorətxonə Suriyədə Tırkiyə hərbi əməliyaton nəticədə 3 nəfər çı PKK qurupi uzvon kıştə beyku xəbəş do.

Bə TRT raporti əsos, Tırkiyə mudafiyə vəzorətxonə, de qıləy bəyoniyə sadir karde vositə, elanış karde ki  Suriyədə de PKK qrupi mubarizə barde hərbi əməliyoton cərəyonədə 3 nəfər çı PKK qurupi uzvon kıştə bıən.

Bə Suriyə iyən İrağədə bıə PKK qrupi uzvon Tırkiyə həmləon qıləy şərayetədə dəvom kardedə ki ın 2 qılə kişvəri rəsmi şəxson vey kərə həminə həmləon məhkum kardəşone və çəy dəvomi bənə beynəlxalğ ğanun iyən milləton ərazi təmamiyət və hakımiyəti poymol karde nımonə bə hisob vardəşone.

40 sor bəbe ki Tırkiyə iyən PKK qurupi miyono daveon dəvom kardedə.

Tags