Aug 03, 2021 14:29 Asia/Tehran
  • Şeyx Zəkzaki ozodətiro vığandə bıə təbrik mesajon.

Bəhreyni inğilobi mənəvi lider çı Niqeriya islami hərəkati rəhbər Şeyx İbrohim Zəkzaki ozodətiş təbrik votışe.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Şeyx İsa Ğasim ımruj həminə mesajədə ğeydış karde ki: zalimon zindoniku şımə ozodəti, həğiği muminon şoyvonəti ruj iyən həmmonə kəson xoşhal bey ruje ki bənə şımə yolə şəxsiyəti ki bo ozodəti, bıvəti, ədolət iyən həxi təbliğ və bərpo kardeyro bə fəaliyəti məşğulin bə hisob vardən.

Şeyx Ğasim təkidış karde: Şeyx Zəkzaki de həmməy itthamonku pok be ki həğiğətən çəyku diyəro be əvoni ki çəy həxədə zılm kardışone rısvoş karde.

Çimi bənav həm islam dınyo muxtəlif şəxsiyəton əcumlə İraği Hikmət cərəyani yol Seyd Əmmar Həkim həm nohəxə zindoniku çı Niqeriya islami hərəkati rəhbər Şeyx İbrohim Zəkzaki ozodətiş təbrik votəş be.

 çı Niqeriya islami hərəkati rəhbər Şeyx İbrohim Zəkzaki və və çəy həyot həmro təğribən 6 sor bənav ın kişvəri hərbiçion bə Zariya şəhri Huseyniyə həmlə nəticədə be əsos iyən befakt dastiq bıə bin ki həmməy ittihamon beəsosəti təsdiğ bey bəpeşt tojədən zindoniku ozod bıən.

Tags