Aug 18, 2021 11:48 Asia/Tehran
  • Ərəbıstonı sərhədiyə ğıvvon Yəmənı 2 qılə ğeyre hərbiyə şəxsışon kıştə və ço nəfər həm yarəjə bə.

Mediya mənbəon,de Ərəb sərhədiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə Yəmənı 2 qılə ğeyre hərbiçi kışte və yarəjə beku xəbəşon doə.

Mediya mənbəon,de Ərəb sərhədiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə Yəmənı 2 qılə ğeyre hərbiçi kışte və yarəjə beku xəbəşon doə.

Bə Əlməsirə ımrujnə xəbon əsosi Ərəbıstonı sərhəddiyə ğıvvon Yəmənı şimal Sədə ostani Mənbəh nomo bıə sərhədiyə şəhrstanədə qulləşon ğandə.

Im qullə ğande nəticədə Yəmənı qıləy ğeyre hərbiçiyə şəxs kıştə və co nəfər həm yarəjə bedə.

 

 

Tags