Sep 12, 2021 10:38 Asia/Tehran
  • İ bə milləton təşkilati Səudiyə cinayətonku himoyəon vədə Səna tənğid.

Yəmənı milliyə nicat devləti rəsmi şəxson Səna şəhrədə elanışon kardə İ bə milləton təşkilati tərəfo tojə vığandə şəxs, Səudiyə cinayətkarə koalisiyaku tərəfdarəti kardə və fəğət bə Yəmənı bıhroni dıroz be bois bedə.

Yəmənı milliyə nicat devləti rəsmi şəxson Səna şəhrədə elanışon kardə İ bə milləton təşkilati tərəfo tojə vığandə şəxs, Səudiyə cinayətkarə koalisiyaku tərəfdarəti kardə və fəğət bə Yəmənı bıhroni dıroz be bois bedə.

Bə əlməsirə xəbəriyə kanali elani əsosi Yəmənı milliyə nicat devləti mudafiə və əmniyyət koonədə , 1 minnə vəziri muavin Cəlal Əlroyeşan şanbə şəvi Səna şəhrədə İ bə milləton təşkilati tərəfo bə Yəmən tojə vığandə bə şəxsi sıxanon vədə reaksiyaş nışon do və votışe: Hans Qrandberqı  məlumaton ə tərəfi ki canq və muhasirəş bə Yəmənı milləti qiş noə, məzlum nışon dodə.

 

 

Tags