Sep 15, 2021 13:12 Asia/Tehran
  • Suriyədə Tırkiyə iyən YPQ kırdə qurupi daveon.

Suriyə Xalğ mudafiyə əkə kırdə quruponku 4 nəfər çı Tırkiyə hərbion tojə əməliotədə kıştə bıən.

Bə TRT raporti əsos, Tırkiyə mudafiyə vəzorətxonə elanış karde ki həminə əməliot çəy bəpeşt əncom bıə ki YPQ qurupi uzvon bə Tırkiyə hərbion səmt qullə ğandışone.

Əməliyot Suriyə şimol və Furati sipər nomo bıə hərbi məntəğədə əncom bıə.

Tırkiyə ərtış de terrorizm mubarizə bardey bəhonə dəvardə 2 sori mıddətədə Suriyə şimol iyən şimol şərğ məntəğonış işğol kardə və veyni de kırdon dave qəte holədəy və ın hərbi iştirok ijən dəvom kardeydə.

Suriyədə Tırkiyə hərbi iştirok vey kərə de Suriyə dıvlət, millət iyən dınyo kişvəron məhkumiyəti dim bə dim bıə.

Tags