Sep 23, 2021 14:09 Asia/Tehran
  • İdlibiku Tərkiyə xaric bey barədə muzakiron.

Suriyə İdlibiku Tırkiyə hərbiçion xaric bey barədə Putin İyən Ərdoğan muzakirə bəkan.

Bə İrna raporti əsos, məvuji Tırkiyə prezident bə Rusiyə səfər karde cərəyonədə həminə məsələ barədə muzakirə bəkarde, 2 tərəfi, reqional iyən beynəlxalğ məsələon barədə həm sohbət bəbe.

Kremli sıxanəvot Dimitri Peskov votışe: 2 qələ kişvəri rəsmi şəxson Suriyə iyən co regional daveon barədə həm bə mıştərək noğtəon rəse pidəşone.

Hıminə səfəri zəmon təin bə ni əmmo jığo votı bıdə ki Ərdoğan manqi oxo bə Suçi bəşe.

Tags