Sep 24, 2021 13:54 Asia/Tehran
  • Suriyə şimolədə Tırkiyə hərbi əməliyoti dəvom.

Tırkiyə mudafiyə vəzorətxonə Suriyə şimolədə bıə Tırkiyə hərbi əməliyaton nəticədə çand nəfər çı PKK qurupi uzvon kıştə beyku xəbəş do.

Bə İRİB raporti əsos, Suriyə şimolədə iyən de PKK qrupi mubarizə barde hərbi əməliyoton cərəyonədə Tırkiyə 11 nəfər çı PKK qurupi uzvon kıştışe.

Tırkiyə mudafiyə vəzorətxonə iddioş be ki ımon bə Tırkiyə kişvəri həmlə karde ğəsdışon be.

Bə Suriyə iyən İrağədə bıə PKK qrupi uzvon Tırkiyə həmləon qıləy şərayetədə dəvom kardedə ki ın 2 qılə kişvəri rəsmi şəxson vey kərə həminə həmləon məhkum kardəşone və çəy dəvomi bənə beynəlxalğ ğanun iyən milləton ərazi təmamiyət və hakımiyəti poymol karde nımonə bə hisob vardəşone.

In həmləon nəticədə çandə çı İrağ və Suriyə ğeyri hərbi kırdon avarə bıən.

40 sor bəbe ki Tırkiyə iyən PKK qurupi miyono daveon dəvom kardedə.

Tags