Sep 25, 2021 14:24 Asia/Tehran
  • Əlkazemi Mehranı sərhəddə İronıjə zairon ro rohət kardeyu əmrış doə.

İraği mənbəon, Mehranı sərhəddə zairon koon rohət kardeyu çı məmləkəti 1 minnə vəziri əmriku xəbəşon doə.

İraği mənbəon, Mehranı sərhəddə zairon koon rohət kardeyu çı məmləkəti 1 minnə vəziri əmriku xəbəşon doə.

Bə Əlforatniyozı ımrujnə xəbon əsosi bə İraği 1 minnə vəzir Mustəfa Əlkazimi əmri əsosi İraği sərhədiyə roon təşkilati rəis Omər Ədnan Əlvaeli de qıləy  heyət Mehranı sərhəddə Zarbateliyə sərhədiyə royku vindımonışon kardə.

Bə ım xəbə əsosi ım heyət İraği məmləkəton bə həminə sərhədiyə ro İroniyə baxş ovaştə ta ım sərhədiyə mərkəzi dılədə İronıjə zairon vəziyyəti bıindon və Əlkazemi roziyəti bə dast varde bəpeştə ğərore çəvon koon bə ğanoni əsosi rohətə vəziyyətdə əncom bıbo.

 

Tags