Oct 13, 2021 14:12 Asia/Tehran
  • Maribı işğal bə vıron Səudiyə cinayətkaron dasiku ozod karde barədə işarə bə.

Yəmənı milliyə nicat devləti siyasiyə şura uzv, Marib ostani mandə bə vıron, Səudiyə cinayətkaron işğaliku ozod karde həxədə işarəş karde.

Yəmənı milliyə nicat devləti siyasiyə şura uzv, Marib ostani mandə bə vıron, Səudiyə cinayətkaron işğaliku ozod karde həxədə işarəş karde.

Bə Əlməyadin 4 şanbə rujnə xəbon əsosi Muhəmməd Bəxiti, Maribı cəhbədə bə Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon nav şe qorə reaksiyaş nışon do və votışe: ım stratejikə şəhri ozod karde işğalqərə ğıvvon beğandeyu veyə nəticonış heste iyən ım ostani natə mənbəon oqırdıneyu ve muhimme.

 

Tags