Oct 16, 2021 14:01 Asia/Tehran
  • De bəşəriyyəti nicatədə viloyət və imoməti bino bey mınosibəti təbrik

Hicri ğəməri 260 nə sori rəbiuləvvələ manqi 8 nə ruji, dınyo şiəyon 11 minnə İmom, İmom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti bəpeştə, həzrəti avlod İmom Məhdi(ə) bə imomət rəsə.

Dınyo şiəyon 11 minnə imomi şəhodəti xəbə Samerra şəhri həmmə vıronədə pevılo be və cəmaət bə Həzrət ehtırom karde xoto əzadar bin.

Həzrət Məhdi(ə) ıştə əzizə dədə meyyet nımoji vote bəpeştə Xıdavənde de xalıği izni nəzəronku niyon be,çə vaxtiku be ki Həzrət Məhdi(ə) əvvəliyə ğəybəti devran təşkil be ki de ğeybəte suğra nomi məşhur be.

Həzrət Məhdi(ə) ğeybəte suğra devran hicri ğəməri 260 nə soriku bino bə və desbə hicri ğəməri 329 nə sori dəvomış bə.

Həzrət Məhdi(ə) ım əyyamədə dıştə məxsusə nəvvabon vositə de cəmaət rabitəş be ta ım ki hicri ğəməri 329 nə sori ijən nımayəndəş elan nıkarde və həzrəti dıroz mıddət ya kubra ğəybət təşkil be.

Həzrət Məhdi(ə) ğəybəti dəlil bə rəvoyəti əsosi, həzrəti terror karde ehtimol iyən ə həzrəti ohdədə  peymon və beyəti nıbe həmçenin şiəyon imtıvon karde elan bə.

Həmmə ilahiyə dinon, çı insonon tale vey ruşin və bərobər de sulh, səfa, oroməti əmniyyəti iyən ədoləti inkişaf zındən, həmonə tale ki de insoniyyət aləmi nicatədə zuhuri vositə, əhle botil və zılm iyən sitəmi nabod bəben və ədolət inkişaf peydo bəkay.

İron İslam Respublika telerədyo təşkilat, insoniyyət aləmi nicatədə viloyət iyən imoməti bino bey sorəqardışi bə dınyoədə bıə həmmə ozodəti tələb kardəkəson təbrik voteydəm.