Oct 20, 2021 14:06 Asia/Tehran
  • Səudiyə marziyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə  7 qılə Yəmənıj kıştə və yarəjə bedən.

Yəmənı xəbəriyə mənbəon,Yəmənı şimal Sədə ostanədə Səudiyə sərhədiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə 7 qılə Yəmənıji kışte və yarəjə beku xəbəşon doə.

Yəmənı xəbəriyə mənbəon,Yəmənı şimal Sədə ostanədə Səudiyə sərhədiyə ğıvvon ğandə qullə nəticədə 7 qılə Yəmənıji kışte və yarəjə beku xəbəşon doə.

Bə Əlməsirə xəbon əsosi Səudiyə hərbiçion ğandə qullə nəticədə bə  Sədə ostani Əlmənbəh baxşi Əlmoftəh məntəğə ğeyre hərbiçion tərəf 1 Yəmənıjə şəhrvand  kıştə və 4 qılə Yəmənıj de 3 qılə Afrika muhaciron bə ico yarəjə bedən.