Oct 21, 2021 14:50 Asia/Tehran
  • Dəməşğədə terroristi həmlə İroni xarıci vəzorətxonə tərəfo məhkum bıə.

İroni xarıci vəzorətxonə, Suriyə Dəməşğədə bıə terroristi həmləş məhkum karde.

Səid Xətibzodə vığandə mesajədə təsdiğ bıə ki jığonə həmləon de terrorizm mubarizə bardey sahədə çı Suriyə millət, dıvlət iyən ərtışi irodəonədə təsir noe əzı ni.

Xətibzodə ən həmlə məhkum və de Suriyə millət, dıvlət iyən doğ vində ailəon həmdardətiş karde.

Zinə ruji boba tıpı terroristi həmlə zəmoni əncom bıə ki Suriyə ərtışiku şumil bıə avtubos Dəməşğədə qıləy pardiku dəvarde holədə be.

Çand nəfər həminə həmlədə kışte və zəxmin bıən.

Tags