Oct 23, 2021 15:05 Asia/Tehran
  • İrağədə Tırkiyə təcavuzi dəvom.

İraği şimolədə bə PKK qurupi zidd bıə Tırkiyə hərbi əməliyaton nəticədə 2 nəfər çı PKK qurupi uzvon kıştə bıən.

Tırkiyə mudafiyə vəzorətxonə, elanış karde ki İraği şimolədə de PKK qrupi mubarizə barde hərbi əməliyoton cərəyonədə ın qurupi cəm bıə vırəon bombardımon kardə.

In həmlə İroği şimolədə bıə Avişin məntəğədə əncom bıə və çəy co tələfoti barədə hiç xəbə muntəşir bə ni.

Bə Suriyə iyən İrağədə bıə PKK qrupi uzvon Tırkiyə həmləon qıləy şərayetədə dəvom kardedə ki ın 2 qılə kişvəri rəsmi şəxson vey kərə həminə həmləon məhkum kardəşone və çəy dəvomi bənə beynəlxalğ ğanun iyən milləton ərazi təmamiyət və hakımiyəti poymol karde nımonə bə hisob vardəşone.

40 sor bəbe ki Tırkiyə iyən PKK qurupi miyono daveon dəvom kardedə.

Tags