Oct 24, 2021 13:49 Asia/Tehran
  • De İslami əzizə Peyğəmbər(s) iyən İmom Cəfər Sadığ(ə) viladəti sorəqardışi mınosibəti təbrik.

Imruj Hicri Ğəməri 1443-ə sori Rəbiul-Əvvələ manqi 17, Xıdo oxonə Peyğəmbər Həzrət Muhəmməd(s) iyən imomət və viloyət osmoni 6-ə ostovə, Həzrət İmom Cəfər Sadığ(ə) viladətə ruji sorəqardışe.

De sınnion rəvayəton əsos Rəbiuləvvəli 12, və de şiəyon rəvayəton bərobər ım manqi 17 minnə ruji Xıdo rəsul(s) İslami Əzizə Peyğəmbər(s) viladətə ruji sorəqardışe.

De İron İslam Respublika təsis əkə mərhum İmom Xomeyni tədbiri Rəbiuləvvəli 12 desbə 17 vəhdət haftə nom noə be.

Xıdo Rəsul(s) 40 sorəti sinədə be ki Həra nomo bıə mağaradə Cebreil de Xıdo tərəfo vardə peyğomi Muhəmmədış bənə İslami peyğombəri vıjnişe.

Həzrəte Muhəmməd(s) vıjniyə bıə ta həmonə dovranədə bıə cohil və nodonə be əxloğə iştimaiyəti bə əxloğ, insoniyə kəramət iyən nəfsi izzəti tərəf dəvət bıkə, ım hodisə əmələn həm dınyoədə islami sivilisazia və əxloği yolə mədəniyyəti binovrə be ki fiki və əğidəvi cəhəto dınyoş nicot do, ə Həzrət de Kərimə Ğıroni vey komil iyən vey çokə mucizə ım yolə ko əncomış do.

Həzrəte Muhəmməd Mustəfa(s) əmələn de jen-kinəon həxi bəji karde, de zılm və şerk mubarizə barde, humanitarə koməkon, tovhid, xıdo pərəstəti, əxloğ iyən ıştimaiyəti barədə tojə təlimon, bə səadət və hərəbaxtəti tərəf hərəkət karde xoto insonon hərəkəti roonış oj karde.

İron İslam Respublika telerədyo Xıdavəndə xalıği oxonə peyğəmbər Həzrət Muhəmməd(s) və Həzrət İmom Cəfər Sadığ(ə) səadətinə viladəti xoto bə həmmə mıslmonon və dınyoədə ozodəti tələbkardəkəson təbrik voteydəmon.

Tags