Oct 25, 2021 14:33 Asia/Tehran
  • Şəmxani: Sionist rejim bəpe İroni zumandə reaksiya nəticəku icod bıə ehtimoli zərəl-ziyoni obod kardeyro budcə co karde fikədə bıbu.

İroni milli əmniyət ali şura sərkatib ıştə tojə Tvirtter mesajədə ğeydış karde: Sionist rejim bəpe İroni zumandə reaksiya nəticəku icod bıə ehtimoli zərəl-ziyoni obod kardeyro budcə co karde fikədə bıbu.

İroni milli əmniyət ali şura sərkatib Əli Şəmxani çı sionist rejimi tojə beməxə anti İron təhdidon reaksiyaəd  ıştə tojə Tvirtter mesajədə ğeydış karde: sionist rejim jığo anti İron milyardi budcəon təsdiğ karde əvəzi  vey çok bəbe ki İroni zumandə reaksiya nəticəku icod bıə ehtimoli çand 10 milyard dollar zərəl-ziyoni obod kardeyro budcə co karde fikədə bıbu.

Tojədən sionist reji pesoxtə bıə be ğanunə dıvlətədə çand milyad dollar budcə bo anti İron sərostə hərəkətonro təsdiğ bıə.

Tags