Nov 26, 2021 14:21 Asia/Tehran
  • Suriyə bə Ərəb həmharəti liqa oqarde çı Anti Dəməşğ siyasəton məğlubiyəti fakte.

İroni islomi şura məclesi milli əmniyət və xarıci siyosət kamissiya uzv bə Ərəb həmkarəti liqa oqardey barədə ərəbə kişvəron tərəfo Suriyəku tələbi bo məntəğə noəmn kardey iyəs Suriyə hukuməti əvəz kardero dışmenon qırd planon məğlubiyəti nışonə bə hisobış varde.

İroni islomi şura məclesi milli əmniyət və xarıci siyosət kamissiya uzv Əbulfəzl Əmuyi votışe: Ərəb dınyoədə Suriyə qıləy muhimmə kişvəre ki çəy nomi mole və əy məhv karde imkanış ni.

İroni islomi şura məclesi milli əmniyət və xarıci siyosət kamissiya uzv əlovəş karde: ısət ki Suriyə bə qıləy stabil şərayeti dast peydoş karde bəpe de zumandəti bəştə vırə bırəsi.

Əbulfəzl Əmuyi təkidış karde ki İron həmmişə çı Suriyə ğanuni dıvləti peştədə be ijən bəmande.

Miladi 2011 minnə sori Noyabri 12, Ərəbi kişvəron çı Ərəb Liqa çəş nıkardə iclosədə bə nohəx bə ğərol omin ki ın təşkilotədə Suriyə uzviyəti ləğv kon.

Tags