Dec 01, 2021 09:30 Asia/Tehran
  • Maribı cənub hissədə Yəmənı silahinə ğıvvon muvəfəğiyyət.

Yəmənı silahinə ğıvvon silsiləvariyə muvəfəğə əməliyaton və bə nav hərəkət karde Marib ostani mıxtəlif məntəğonədə dəvomış heste və Yəmənı mığavimət ğıvvon bı nezonədə ım ostanədə tojə inkişafışon bə dast vardə.

Yəmənı silahinə ğıvvon silsiləvariyə muvəfəğə əməliyaton və bə nav hərəkət karde Marib ostani mıxtəlif məntəğonədə dəvomış heste və Yəmənı mığavimət ğıvvon bı nezonədə ım ostanədə tojə inkişafışon bə dast vardə.

Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali elani əsosi Yəmənı mığavimət ğıvvon muvəfəğ bən Maribı cənubiyə baxşədə oşkoə inkişafon bə dast biyən.

Dı tərtibi Yəmənıjon Maribı cənub Vadizənə məntəğə silsilə bandon ətrof Ruzətulcəhəm məntəğədə çokə muvəfəğiyyətışon bə dast vardə.

 

Tags