Dec 04, 2021 10:12 Asia/Tehran
  • Amerkə bəpe məntəğəku xaric bıbu.

İroni Sepahe-Öuds təşkilati fərmondə votışe: jəğo ki navko bə Amerkə votə bimon ijən tikror bəkamon ki tosə faxti mandey zəmoni de həminə miğdor zəliləti çəmə ətrofədə bıə cuğrafiyaku xaric bıbənən vəilla Əfğanistoniku xaric beyku vey bəvəc məntəğəku ixroc bəben iyən məcbur bəben ki fəror bıkənən.

Bə İrna raporti əsos, qeneral İsmail Ğaani əlovəş karde: ın şımə ğəti roe, bıznən ki har ko əncom doe dovran sə bəy, bıjənəmon fəror kəmon dovran sə bəy, ısət əqər bıjənən bəpe bımandən və de vey şiddətinə forma çəy reaksiya bıvindən.

Əv əlovəş karde: Amerkə 20 sor Əfğanistonədə canq kardışe əmmo çəy oxo çiç be? Amerkə cinoyətkor, hilə-məkri soybe, əvon Əfğanistoni məsələ bardə anədə kəno məsələon icod kardışone ta dınyo çəvon məğlubiyəti virədə nıqəto vəhol ım ki çəvon tarixədə ın vey yolə məğlubiyət be.

Əv əlovəş karde: Amerkə ın canqonku nəf bardeydə, əvon çı canqi dəllolin, əvon hələ həm məntəğə canqon barədə İrağ iyən Kuveytiku pul qəteydən! ısət həm İrağ və Əfğanistoni barədə jəğə fik kardəşone ki dınyo iyən tək ğutbiye! vəhol ın ki həmonə dovran sə bəy.