Jan 21, 2022 13:53 Asia/Tehran
  • Tırkiyə təcavuzi nəticədə Suriyədə PKK iyən YPG tələfot.

Tırkiyə mudafiyə vəzorətxonə Suriyədə Tırkiyə hərbi əməliyaton nəticədə 7 nəfər çı PKK və YPG qurupon uzvon kıştə beyku xəbəş do.

Bə TRT raporti əsos, Tırkiyə mudafiyə vəzorətxonə, de qıləy bəyoniyə sadir karde vositə, elanış karde Suriyədə mubarizə barde hərbi əməliyoton cərəyonədə 7 nəfər çı PKK və YPG qurupon uzvon kıştə bıən.

Tojə əməliyoton həm sulhi çəşmə nomo hərbi məcmua əməliyoton çəyçivədə əncom bıə.

Bə Suriyə iyən İrağədə bıə PKK qrupi uzvon Tırkiyə həmləon qıləy şərayetədə dəvom kardedə ki ın 2 qılə kişvəri rəsmi şəxson vey kərə həminə həmləon məhkum kardəşone və çəy dəvomi bənə beynəlxalğ ğanun iyən milləton ərazi təmamiyət və hakımiyəti poymol karde nımonə bə hisob vardəşone.

40 sor bəbe ki Tırkiyə iyən PKK qurupi miyono daveon dəvom kardedə.

Tags