Jan 23, 2022 13:36 Asia/Tehran
  • Yəmənı Şəboh ostanədə 120 nəfərisə ve kıştə və yarəjə bən.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon dəvardə 24 saatdə muvəfəğ bən Səudiyə koalisiya muzdoron çan qılə əməliyati Yəmənı Şəboh ostanədə ki ım koalisiya həvoiyə koməkədə əncom bə, be əsər bıkən.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon dəvardə 24 saatdə muvəfəğ bən Səudiyə koalisiya muzdoron çan qılə əməliyati Yəmənı Şəboh ostanədə ki ım koalisiya həvoiyə koməkədə əncom bə, be əsər bıkən.

Bə İRANPRESS xəbon əsosi Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvot  Yəhya Səri zinə şanqo elanış karde Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon de Səudiyə cinayətkarə muzdoron dave cəriyanədə ki Şəboh ostanədə bə 120 nəfərisə ve  bə ım koalisiya vobəstə bə uzvonku kıştə və yarəjə bən və 12 qılə hərbiyə maşin həm arəku şə.