Jan 25, 2022 14:07 Asia/Tehran
  • İşğal bə Ğudsədə qıləy Fələstinıji şəhodət.

Fələstiniyə mənbəon zinə şanqo işğal bə Ğudsədə qıləy Fələstinıji şəhodətiku xəbəş do.

Fələstiniyə mənbəon zinə şanqo işğal bə Ğudsədə qıləy Fələstinıji şəhodətiku xəbəş do.

Ğuds aqentəti elanış karde 57 sorə Fələstinıjə şəhrvand Fəhmi Həmd sionist rejimi ğandə qazi nəticədə işğal bə Ğudsı şimal Ğələndiya laqerdə bə şəhodət rəsə.

Zinə əsrə vaxti həm sionist rejimi bə Ğələndiya laqerd bardə hucumi cəriyanədə 2 qılə Fələstinıjə cıvon yarəjə bedən.