Jan 26, 2022 23:14 Asia/Tehran
  • Yəmən və Fələstinədə bıə sistematik və mıtəşəkkil cinoyəton bəpe sə kardə bıbu.

İ bıə Milləton təşkilatonədə bıə İroni nımoyəndə və səfir Yəmən və Fələstinədə bıə sistematik və mıtəşəkkil cinoyəton dəvomiku tənğidış karde.

Bə İrna raporti əsos, silohinə daveonədə ğeyri hərbion coni oqətey zəruriyati barədə əmniyət şuradə bıə məxsusə iclosi cərəyonədə Məcid Təxtrəvançi votışe: Yəmənədə sistematik və mıtəşəkkil surəti bəşər həxon poymol karde əcumlə jenon və herdənon ğətliam iyən umumi vırəon xərobə karde, porton və airporton mıhosirə ki çı milləti dard renci bois bıə fəğət insoni dəhşətinə vəziyəti bə vucudış vardə ki bəşər həxon rioyət nekarde mənodəy.

İ bıə Milləton təşkilatonədə bıə İroni nımoyəndə və səfir Fələstini vəziyəti barədə həm izhorış karde: Fələstinədə həm vey ciddi cəhəto rasizmə anti inson rəftoron sionist rejimi tərəfo əncom beydə ki hırdənon, ğeyri hərbion və jenon de ğəsd niyyəti kışte, kəon xərobə karde və milləti zəmin və mol-sərvəti mısodirə iyən ğarət karde yaxot Fələstinıjon məcburi surəti kuç doe həmçenoin Ğəzzədə mıhosirə dəvom çəy nımunəy.

Təxtrəvonçi təkidış karde ki əmniyət təşkilot bəpe ğeyri hərbion coni oqətey kənoədə bəşər həxon poymoləkəyon bə ın cinoyəton sə kardey icbor bıkə və əvoni cəzo bıdə.