May 16, 2022 14:21 Asia/Tehran
  • Imsornə Ərbəine Heseyni(ə)-i mərosimi dəvoniyeyro 3 həzo xidmət xeyməon bərpo bəbe.

İrağədə bıə mığəddəsə ziorətqohon inkişof təşkiloti muavin ımsornə Ərbəine Heseyni(ə)-i mərosimi dəvoniyeyro İron və İrağədə 3 həzo xidmət xeyməon bərpo beyku xəbəş do.

İrağədə bıə mığəddəsə ziorətqohon inkişof təşkiloti muavin Yusuf Əfzəli tojədən de İrna aqentiyəti mısohibədə votışe: de diğğət bə marzon oj bey iyən Ərbəine Huseyni(ə)-i ımsornə mərosimon iyən şemoni dəvoniye ehtemali ciddi bey İroni xidmət xeyməon bərpo kardeyro tam hozzı mandəy.

Əfzəli əlovəş karde: əqə Ərbəinədə İroniku bə İrağ zair vığandey təsdiğ iyən bino bebu, 3 həzo İronıjə xidmət xeyməonku 60 faiz ımsor İrağədə iyən baği İronədə pərpo bəben ta bə zairon xidmət rosniye zəminə icod bıbu.

İrağədə bıə mığəddəsə ziorətqohon inkişof təşkiloti muavin sərhəddon oj bey barədə umidəvu mande iyən bə Əhli-Beyt(ə) bıə İronijon eşğ iyən mığəddəsə vırəon obdon kardey koonədə cəmaəti hərorətinə iştirok iyən koməki işorəş karde və votışe: Ərbəine Huseyni(ə)-i mərosimon dəvoniyeyro xidmət xeyməon bərpo muğəddəmə koon əncom bey holədəy.

Əfzəli ijən votışe: de şərti ki İraği tərəfo zəminə icod bıbu, hukmən bo xidmət xeyməon fəaliyəti ğanuni koon həm əncom bəbe.