May 18, 2022 14:35 Asia/Tehran
  • sionistiyə mikrorəyonon sakinonku çandə 10 nəfər bə Məsciduləğsa zid hucum bardən.

Sionist ənıştə mikrorəyonon sakinonku çandə 10 nəfər sionist rejimi hərbiçion himoyədə bə Məsciduləğsa hucumışon bardə.

Sionist ənıştə mikrorəyonon sakinonku çandə 10 nəfər  sionist rejimi hərbiçion himoyədə bə Məsciduləğsa hucumışon bardə.

Ğudsı şəhr ki Məsciduləğsa mıslmonon 1 minnə ğiblə əyoy Fələstinı co nıbə vıronkuy və islami 3 qılə mığəddəs və muhimmə məkanonku bə hisob omedə.

Bə Fələstin əlyom ımrujnə xəbon əsosi  sionist ənıştə mikrorəyonon sakinon  Babulmuğaribə tərəfo bə Məsciduləğsa daxil bedən və əyo təziğinə hərəkəton təşkil kardən.

 

Tags