May 26, 2022 14:53 Asia/Tehran
  • İroni Yolə Rəhbər: İnğilobi mandey çı İnğilobi beyku vey muhimme.

İroni Yolə Rəhbər de ironi islamiyə şura məclesi nımoyəndəon vindemoni cərəyonədə təkidış karde: inğilobi mandey çı inğilobi beyku vey muhimme.

Bə İroni Yolə Rəhbəri məlumat ərosnə mərkəzi raporti əsos, Həzrət Ayətullah Xamenei zinə de İroni islami şura məclesi nımoyəndəon vindemoni cərəyonədə Xorrəmşəhri ozodəti bənə qıləy tılə hisob-kutobi bə çinə hisob-kitobi əvəz karde iyən milli nicot bə hisobış varde və de bə həminə əvəzon amilon işorə karde votışe: saxtə şərayetiku dəvardey iyən tel və mırəkkəbə şəroyeti bə səbarzəti iyən muvəffəğiyəti əvəz kardey ğaidə cihodiyə koy, zumandə irodə, fidokarəti, dıroz mıddətə diyə və çəvon sədrədə ixlos iyən bə mıtəolə Xıdo təvəkkul kardeye.

Ə Həzrət, İslami şura məclesi çı kişvəri mudiriyəti əsliyə əsos bə hisobış varde və təkidış be: ğabeliyət iyən zəifə noğtəon zıney vey muhimmə lozimə məsələy boçiki dışmon bəştə zumandəti umidəvu mandeyku vey bə çəmə səhvə koon iyən xətoon diyə və çəş kardedə, umidış bastə.

İslami inğilobi Yolə Rəhbər bə İroni cur bə curə iğlim, torix, cuğrafiya, cəmiyət iyən hevujəti işarə və çəy barədə təkidış karde: bənə jığonə şəroyetış bıə əzizə İroni de diğğət bə dınyo ısətnə vəziyəti mudiriyət kardey təəbii surəti vey saxt iyən mırəkkəbə məsələy.

Ə Həzrət bə yodış varde ki həlbətə de diğğət bə dınyo ısətnə vəziyəti mudiriyət bo həmmə kişvəron saxt bıə.

Həzrət Ayətullah Xamenei, bə dınyo hakim bıə məxsus vəziyəti bəyonədə votışe: ğudrəton dışmonə rəğabət iyən ğudrəton bə yande zidd bıə ətomiyə təhdidon, avropa nezi ziyod bıə canq və hərbi təhdid iyən hərəkəton ki həmmişə canq əyo zəminə və sabiğəş be, pandemik noxəşion və ısət dınyoədə xorək cəhəto behron iyən təhdid qırd amiloni ki dınyoədə şəroyeti əvəzış kardə və jığonə şəroyetədə dınyoədə kişvəron mudiriyət saxt iyən mırəkkəb bıə.

Ə Həzrət təkidış be: İron ın şərayeti kənoədə bəştə dini demokratiya prinsipon əsos ki sultə nizomi bə yande qıniye bois bıə, co tərəf muxtəlif baxşonədə de dınyo zumandə kişvəron  daimə problımonış heste.

İroni Yolə Rəhbər işarəş karde ki İroni nizom qırd həminə dışmənə hərəkəton vədə ıştə sinəş sipər kardə və bə inkişof iyən ozavziye səmti şedə, ƏV hamiyəşe: məclesi nımoyəndəon, dıvlət, məhkəmə təşkilot və co koəkə vırəon həmmə bəpe aqah bıbun ki kom yol iyən muhimmə mudiriyətədə iştirok kardedən və bəştə vırə əsos ıştə roli inkişof bıdən.