May 27, 2022 14:42 Asia/Tehran
  • Bə sionist rejimi terroristiyə əməlon reaksiya nışo bədamon.

İroni Sepah təşkiloti fərmondə təkidış karde ki bə sionist rejimi tojə terroristiyə əməliyoti reaksiya nışo bədamon iyən dışmon bəpe çəmə reaksiya intizorədə bıbu.

Hərəmi mudafiyə əkə palkovnik Həsən Səyyod Xodaii haftə iminnə rujonədə iyən Tehroni qıləy xiyobononədə de anti inğilob və bə beynəlxalğ istikbori vabəstə bıə amilon tərəfo terro və şəhid be.

İroni Sepah təşkiloti fərmondə Qeneral Huseyn Səlami zinə və bə şəhid Səyyad Xodaii ehteron noe mərosimədə votışe: Amerkə iyən esraiil 2 qılə terror rejimin ki bənə Hiroşima və Nakazaki cinoyəton və de kollektiv silohon milləton kıştedən və ya xot bə terror məşğulin.

Sepah fərmondə əlovəş karde: Amerkə və sionist rejim faxti meydonədə məğlub bıdən de jığonə mırəkkəbə şivəon cinoyət və terrori şivə intixob kardən.

Qeneral Səlami ijən votışe: bə tojə terror ki şəhid Səyyad Xodaii şəhodəti bois bıə hukmən reaksiya nışo bədamon, İroni dışmenon ın raksiyaku aqahin boçi ki vey kərə İroniku zərbə hardəşone.

Sepah fərmondə təkidış karde ki Amerkə və esraili rəcəz hane təsirış ni və hukmən bə ın terrori reaksiya nışo bədamon.

Tags