Jun 11, 2022 14:33 Asia/Tehran
  • Səudiyə rejimi bə Taliban maliyə koməkon.

Ərəbiston qıle holədə ki Taliban hukuməti rəsmi zınəş ni əmmo 30 milyon dollar bə ın hukuməti komək bəkarde.

Bə Tulu niyuz sayti raporti əsos, Talebani sıxanəvot, ıştə tojə Tuvitter mesajədə de ın xəbə elani votışe: həminə maliyə koməkon hukmən Kabul-ƏI-Riyadi miyono  əloğəon inkişofi bois bəbe.

Əbdulğəhhor Bəlxi votışe: Ərəbiston həmmişə saxtə şəroyrtədə İroni milləti kənoədə be və tojə koməkon hukmə 2 tərəfi əloğəon inkişofi bois bəbe.

Jığo elan bıə ki tojə maliyə koməkon veyni səhiyyə, təlim və xorək baxşon şomil bıdə.

Əfğanistonədə Talebani bə ğudrət rəseyro Ərəbiston qıləy əsli amil be.

In kişvəri maliyə mənbə iyən pulon de Taliboni bə hukumət rəse həmzəman bloka bıə.

Tags