Jun 21, 2022 23:11 Asia/Tehran
  • DAEŞ Suriyədə bı terroristiyə həmlə məsuliyəti ğəbulış kardə.

Zinə dışənbə rujədə DAEŞ terroristiyə qrup qıləy bəyoniyə ğolibədə, bə Suriyə ərtışi hərbion avtobusi terroristiyə həmlə məsuliyəti ğəbulış kardə.

Bə İran Pres aqentiyəti raporti əsos, tojədən Suriyə şimolədə bıə Əlrəğğə ostanədə terroriston bə qıləy avtobus ki Suri hərbion çəyədə bin, həmlə kardeşone.

Im həmlədə 13 nəfər Suri hərbi kışte və 2 nəfər həm zəxmin bin.

Çımiku bənav həm Suriyə şərğ Deyrulzor ostanədə, terroriston bə qıləy sərnışin kırniyə avtobus həmlə kardə bin ki ım həmlədə 3 nəfər ğəyre hərbi kışte iyən 20 nəfəriku vey zəxmin bıən.

Bə Suriyə mənbəon xəbə əsos, ım kişvərədə, terroriston tojə təhrikon de Amerkəvıjə terroristi hərbion himoyədorəti əncom bıdə.

Amerkə əmələn Suriyə şimolədə DAEŞ terroriston təlim doe holədən.

Amerkə hərbion və çəy mıttəfiğon vey zəmone ki Suriyə şərğ və şimolədə ğəyre ğanuni surəti vırə kardəşone və əlovə bə ım kişvəri natə mənbəon ğarət kardey bə suri milləti ələyh kali hərəkəton əncom dodən.

Çımiku bənav, Suriyə xarıci vəzir, Feysəl Əlmeğdad ıştə sıxənonədə votəş be ki Suriyədə Amerkə iştirok ğəyre ğanunie və Amerkə işğoləkəyonku tələbış kardə ki vey rə Suriyə tərk kon.

Suriyədə Amerkə çı terroriston vey muhimmə himoyə əkəy.

Miladi 2011 minnə soriku Suriyədə Bıhron, de terroristiyə qruponi ki Ərəbiston, Amerkə və çəy mıttəhidon himoyədorəti jiədə bin bino be, və əvon de hevujə həmləon əmələn bə sionist rejimi mənafe iyən məntəğə mıodiləon əvəz kardeyro fitnəkorəti amil bin ki ın behron ısət həm dəvom kardedə.