Jun 22, 2022 11:07 Asia/Tehran
  • Baydeni səfər bə məntəğə, bə muğavimət mehvəri ələyh Amerkə və israili xəbisə plane.

Fələstini islami cihod hərəkəti rəhbəronku qıləyni, bə məntəğə iyən işğaliyə Fələstin, Amerkə prezidenti səfəri qıləy nəhs və xəbisə plani ğolibədə bıə səfər zıneydə.

Ğəzzədə bıə İron Peresi jurnalist de Muhəmməd Şələh votımonış kardə iyən bə Asiya ğərb məntəğə bıə Amerkə prezidenti səfəri nəticəon barədə votışe: bə Fələstini işğaliyə sərzəminon iyən Ərəbi məntəğəon, Amerkə prezident Co Baydeni səfəriku Fələstini millət hiç xoşhal nin.

Fələstini islamiyə cihodi hərəkəti rəhbər ijən işorəş karde: Amerk dıvlət, çı sionist rejimi vey muhimmə himoyəkəy boçi ki ın 2 qılə rejimi mohiyət bərobəre.

Muhəmməd Şələh bə ım nuktə işorəş karde ki Amerkə himoyədorəti jintonədəy ki, sionist rejimi cinoyəton əncom bəbe, və təkidış karde: bə işğaliyə Fələstin və məntəğə Co Baydeni səfər, bə muğaviməti zidd bıə planon çarçobədə əncom bıdə.

Fələstini islamiyə cihodi hərəkəti rəhbər həmçınin işorəş karde ki bə məntəğə, Amerkə prezidenti səfər, qıləy nəhsə səfəre, əv votışe: Bayden, bə Fələstini millət və islami ummət xususi Ərəbi kişvəron ələyh xəbisə planon dumoədəy.

Muhəmməd Şələh ijən əlovəş do: de diğğət bə sionist rejimi kabineti məhv bey iyən vəoməy Oktiyabrədə zəmoniku bənav bıə səçıni bərpo bey xoto, bə işğaliyə Fələstini iyən məntəğə Amerkə prezidenti ın səfər, hukmən benəticə bəbe.

Amerkə prezident Co Bayden ğərore ki Miladi 2022 minnə sori İyonə manqi 23 minnə rujədə və qıləy 40 saətə səfəri ğolibədə bə işğaliyə Fələstin səfərış bıbu.

Im səfər qıle holədə əncom bəbe ki i tərəfiku sionisti kabinet de siyosi bıhrani dim bə dime iyən co tərəfiku bə Fələstini milləti zidd sioniston cinoyət vey əlovə bıə.

Tags