Jun 23, 2022 13:07 Asia/Tehran
  • Bə Suriyə Baniyas sahili, İroni 3 minnə nat kırniyə qəmi varid bey.

Suriyə mənbəon bə ın kişvəri Baniyas sahili, İroni 3 minnə nat kırniyə kəşti vari beyku xəbəşon do.

Bə Əlmənar sayti raporti əsos, məhəlliyə mənbəon bə Suriyə Baniyas nomo sahil, İroni tojə nat kırniyə kəşti vari beyku xəbəşon do. 2 ruj çımiku bənav həm bə Suriyə sahilon 2 qılə co xomə nat kırniyə tankeron həm rəsə bin.

Im mənbə elanış kardə ki ım nat kırniyə tankeronədə 300 həzo barel xomə nati şomile.

Həmonə mənbə təkidış kardə: ım natə tankeron bə Suriyədə nati məhsulon bıhrani həlli komək bəkarde və vəoməy rujonədə Suriyə şahrvandon həminə mıvzo deştə çəşon mışohidə bəkarden.

Çımiku bənav Əlvətən rujnomə qıləy raportədə nıvıştəş be ki 2 qılə İroni nati kırniyə tankeron ki ıştə şələ təy kardeyro bə Suriyə liman varid bıə bin.

Bə Suriyə mənbəon votəyon əsos, bə Baniyas zavoti 2 qılə nat kırniyə tankeri varid bey xoto,  benzin, mazut və sutemonədə Suriyə kişvəri vey muşkilaton həl bəbe.

İşorə kəmon ki ım 2 qılə nat kırniyə kəştion təğribən 2 milyon barel xomə natiku şomil be. 

Həmçınin Im mənbə əlovəş do: İroni səmtiku bə Suriyə kişvər, ım nati şələon vığandey, Bəşşar Əsədi tojə səfəri bə Tehroni nəticə be. ijən ım mənbə votşe: de diğğət bə 2 qılə kişvəri etebari xətti bə istesmor rosniye əsos, çımiku bəpeşt bə Suriyə səmti İroni nati kırniye bənə təyin bıə zəmonon əncom bəbe.

Tags