Jun 24, 2022 14:15 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan iyən Ommani xarıci vəziri miyono bıə telefoniyə votımonədə : məntəğə vəoməy ğəroron bə məntəğə əholi ohdəy.

Zinə və qıləy telefoniyə votımonədə, İron İslam Respublika xarıci vəzir de Ommani xarıci vəzir Bədr Bin Həmd Əl -Əbusəidi votımon iyən bə ım nuktə işorəş karde ki İron bə məntəğə həmkarion iyən votımoni təkidışe və məntəğə vəoməy barədə bəpe çı məntəğə əholi ıştən ğərolon təiin kon.

İron İslam Respublika xarıci siyasəti muhimmə hədəf, de hamsuyəon həmkarəti kardeye və həminə çərçivədə, bəpe İron və hamsuyəon rəsmi şəxson miyono, bə 2 tərəfi həmkarion vey diğğət bıbu.

Həminə çərçivədə, muxtəlifə məsələon barədə, Omman qıləy İroni hamsuyə kişvər bə hisob omeydə ki muhimmə vırəş heste iyən muxtəlif mədələon barədə de İron bənə votımoni tərəfon bə hisob omeydə.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, həminə telefoniyə votımonədə İron İslam Respublika xarıci vəzir Husein Əmir Əbdullahiyan bə 2 qılə kişvəri mınosibəton bə inkişof rosniye, həmçınin İron İslam Respublika prezidenti bə Ummani tojə səfəri cərəyonədə bıə təvafuğon icra bey işorə və bə Tehron iyən Məsğəti miyono cəhdon təkidış kardə.

Əmir Əbdullahiyan ıştə sıxənon dəvomədə, məntəğə muhimmə təhəvolatonədə, Ommani roli vey muhimm zıneydə iyən məntəğədə həmkari, stabiləti və sulhi bərpo kardey xususi Yəməni mıvzoədə, Ommani cəhdonku ğədrdonətiş kardə.

Həminə telefoniyə votımonədə Ommani xarıci vəzir həm de məntəğə kişvəron rabitəon bə inkişof rosniye barədə, İron İslam Respublika tojə dıvləti metodi vey muhimm zıneydə iyən votışe: Bə Omman kişvəri İron İslam Respublika prezidenti oxonə səfərədə, təvafuğon icro beyədə, Umman vey ciddie.

Im telefoniyə votımonədə 2 tərəf, bə İroni zidd, ğəyre ğanuni və zalımonə sanksiyaon məhv bey muzakirəon oxonə vəziyəti barədə məşverət kardışone.

Viyanaədə bə İroni muzakirəkə qrupi təşəbbusi xoto, muzakirəon bə inkişof rəsey holədəy, əmmo ğərbi tərəfonku manəon xususi Co Baydeni dıvləti siyasəton, bois bıə bə atomiyə sazışi oqardeyro Amerkə kişvəri ciddiyətədə şək bıbu və həminə məsələ bois bıə muzakiə dıroz bıbu.

Həminə məsələ barədə, Amerkə nakonə dıvləti ğəyre ğanuniyə hərəkəton, iyən makzimum təziğon kampaniya dəvom əcumlə Amerkə tərəfo icod bıə manəonin.

İron İslam Respublika bənə bəfodorə kişvər çand kərə elanış kardə be ki de diğğət bə ım ki Amerkə atomiyə sazışi ləğvış kardə, ım Vaşenqtone ki bəpe de sanksiyaon məhv peqətey vositə, ijən bə təvafuğ oqardo, və lozime ki Amerkə ğərolon rostəti(dırıstəti) imtivon bıbu.