Jun 25, 2022 13:21 Asia/Tehran
  • Sionist rejim, Şirin Əbuağelə şəhid kardey barədə, çı İ Bıə Milləton Təşkilati raporti ğəbulış nıkardə.

Sionist mıvəğğətə rejimi ərtış, Əlcəzirə kanali jurnalist Şirin Əbuağelə şəhid kardey barədə, çı İ Bıə Milləton Təşkilati bəşər həxon idorə raporti ğəbulış nıkardə. Dəvardə manqədə, Şirin Əbuağelə de sionist rejimi hərbion sərostə qullə vositə, şəhid be.

Zinə Cenevrədə İ Bıə Milləton Təşkilati bəşər həxon idorə sıxənəvot, Ravina Şəmdasani elanış kardə ki çəy qırdə kardə informasiya nışoş do ki Mayə manqi 11 minnə rujədə de sionist rejimi hərbion sərostə qullə vositə, Əlcəzirə kanali Fələstinıjə jurnalist şəhid bıə.

Bə Əlcəzirə kanali raporti əsos, həminə elani dumoədə, sionist mıvəğğətə rejimi ərtış elanış kardə ki ın rejimi hərbion qullə ğandey nəticədə Əlcəzirə kanali Fələstinıjə jurnalist Şirin Əbuağelə ğətli barədə, İ Bıə Milləton Təşkilati raport tərəfdoronə be.

Sionist rejimi ərtış həmçınin co kərə Fələstini millətiku tələbış kardə ki həmonə qullə ki Şirin Əbuağelə şəhid kardey bois bıə, bə sionist rejim bıdən iyən iddoş kardə: çəmə təhğiğon nışoş do ki bə Şirin Əbuağelə səmti qullə ğandey zıne-zıne əncom bıə hərəkət nıbe, və de çəmə hərbion vositə, əy şəhid kardey təsdiğ bə ni.

Şirin Əbuağelə ki Əlcəzirə kanali nakonə jurnalistonku qıləyni bə hisob omeydə be, dəvardə manqədə Cenin şəhrədə və sionist rejimi ərtışi həmləonku raport doe zəmonədə şəhid bıə.

Bə Ramullahku Əlcəzirə jurnalist Neda İbrahim-i votəyon əsos: Fələstinıjon həmonə rujiku votəşon be ki qullə israili hərbion səmtiku bə Şirin Əbuağelə səmt vığandə bəy.

Həmonə vırədə və iştirok kardə kəson bənə Fələstinıjon filmon iyən fakton nışoşon do ki hiç qılə Fələstinıjə mubariz nıbe və ısət Fələstinıjon bə ım məsələ çı ədolət cəhəto təğib kardey dumuədən.

Tags