Jun 26, 2022 14:06 Asia/Tehran
  • Telefoniyə votımonədə, Rəyisi bə Yəməni siyasi ali şura yoli votışe: İron, Yəmənədə otəşbastiku himoyə kardedə.

Telefoniyə votımonədə, İron İslam Respublika prezident de Yəməni ali şura rəisi votımoni çərçivədə təkidış kardə: İron, Yəmənədə otəşbastiku himoyə kardedə.

Ərəbıston de Amerkə, İ bə ərəbə əmirətion və çand qılə məmləkəti himoyə 2015 minnə sori martə manqiku bə Yəmənıi zid hərbiyə təcavozış bino kardə və ım məmləkəti zəmin, dıyo və həvoku muhasirəş kardə be.

Yəmənədə Ərəbiston və çəy mıttəfiğon canqtələbəti, tosə bə ısət bois bıə 16 həzoku vey Yəməni milləti kıştə iyən çand da həzo nəfər zəxmin və çand milyon nəfər avarə bıbun.

Bə İ Bıə Milləton Təşkilati təklifi əsos, Yəmənədə Aprelə manqi 2 minnə rujiku qıləy 2 manqə otəşbast icod bıə ki çəy muhimmə nəticə, bə Əlhudəydə bəndəron 18 qılə sutemoni kəşti varid bey və har haftə Sənaa airpotiku 2 qılə pəre icozə doə bəy.

De ım vıcud ki çand kərə ım otəşbast ləğv be, Miladi 2022 minnə sori İyonə manqi 2 minnə rujədə Yəməni koonədə İ Bıə Milləton Təşkilati məxsusə nımoyəndə Hans Qrondberq, Yəmənədə otəşbasti 2 manq çəy mıddəti dıroz beyku xəbəş do.

Bə İron İslam Respublika prezidenti məlumatərosnə mərkəzi raporti əsos, zinə İron İslam Respublika prezident Sed İbrahim Rəyisi, de Yəməni siyasi ali şura rəis Mehdi Əlməşat telefoniyə votımonədə Yəməni milləti ciqəmandəti iyən muğaviməti sıtoyeş kardeşe iyən votışe: İron İslam Respublika bə Yəməni milli hakımiyət və ərazi oqətey təkdış heste iyən bə ım milləti zid zalımonə iğtisodi mıhosirə məhv kardey və həminə otəşbastiku bə komilə sulh rəseyro himoyətış kardə.

Rəyisi əlovəş do: İron hozzoe ki bə Yəməni milləti , insoniyə koməkon xususi Koronavirusi vaksini bıvığando.

Həminə telefoniyə votımonədə, Yəməni siyasi ali şura rəis Mehdi Əlmoşat həm beynəlxalğə onemononədə Yəməni məzlumə millətiku himoyə kardey və çəvon vanqi bə dınyo rosniyero İroni kişvəriku ğədrdonətiş kardə və de İroni mınosibəton və həmkarion hevujəti tələbış kardə.

Tags