Jun 27, 2022 10:46 Asia/Tehran
  • 266 həzo nəfəriku vey zair bə Mədinə varid bin

Ərəbistoni Həc vəzarətxonə dınyoku 266 həzo nəfəriku vey zairi bə Mədinə şəhri varid beyku xəbəş do.

De diğğət bə ım ki dəvardə 2 sori mıddətədə və bə koronavirusi pandemiya xoto, Səudi Ərəbiston həcci mərosimon de Ərəbistoni zaironku kamə miğdori iştiroki bərpo kardedə be, əmmo ımsor ım şəroyeti icodış kardə ki bənə Korona pandemiyaku bənav bıə şəroyeti, həcci mərosimon de muxtəlifə kişvəronku zairon iştiroki bərpo bıbu.

Bə (Vas) nomo bıə Ərəbistoni rəsmi aqentiyəti raporti əsos, zinə Səudi həcc vəzarətxonə elanış kardə ki tosə bə ısət, həvo və zəmini marzonku iyən dınyo muxtəlifə vırəonku 266 həzo 824 zair bə Mədinə varid bıən.

Bə həminə xəbə əsos, tosə bə ısət Mədinədə bıə Muhəmməd bin Əbdul Əzizi airporti royku 215 həzo 580 zair və zəmini royku 17 həzo 774 zair bə Mədinə varid bıən.