Jun 29, 2022 08:53 Asia/Tehran

Fələstin İşğal bıə sərzəmini Həyfa pesoxtə bıə sionistənıştə şəhrədə, qıləy sənaye təsisat hevuj surəti otəşış qətə.

Dəvardə çand manqi mıddətədə, Fələstini işğal bıə sərzəminədə, kali otəş qəte iyən co hadisəon icod bıə ki çəvon illət oşko bə ni.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, Həyfa Bar xiyabonədə, və çand qılə binaədə ım vəş icod bıə, ım binaonədə, otəşi ğabeliyətış bıə məteriyalon mıvcud be ki bə otəşi şiddəti əlovəş kardə.