Jun 30, 2022 13:25 Asia/Tehran
  • Suriyə dıvləti ğanuniyə niqəronion rioyəti jintonədə, beynəlxalğiyə koməkonku İroni himoyədorəti

İ Bıə Milləton Təşkilatədə İroni daemə nımoyəndə iyən səfir, Suriyə dıvləti ğanuniyə niqəronion rioyəti jintonədə, beynəlxalğiyə koməkonku İron İslam Respublika himoyədorətion elanış kardə.

Miladi 2011 minnə soriku, bə terroristiyə qrupon hevujə həmlə əsos, Suriyədə bıhran bino bıə. ım terroristiyə qrupon ki Ərəbiston, Amerkə, və çəy mıtəfiğon çəvonku himoyədorəti əkardin, çı sionist rejimi mənafe təmin iyən məntəğə hisob-kitobon əvəz kardey hədəf və niyyətışon be.

Suriyə ərtış de İron İslam Respublika məşverətiyə koməkon iyən Rusiyə himoyədorəti, muvəffəğ bıə ıştə kişvərədə DAEŞ terroristiyə qrupi məsələ həl ko.

Bə İrna raporti əsos, Əmniyyət şura har manqə iclosədə, İ Bıə Milləton Təşkilatədə İroni daemə nımoyəndə iyən səfir, Məcid Təxte Rəvançi votışe: İron bə Suriyə səmti beynəlxalğə koməkon vığandeku himoyə kardedə əmmo de ım şərti ki bəpe Suriyə siyasi hakımiyət, ərazi təmomiyət iyən çəy ğanuniyə niqəronion rioyət bıbun və çəvonku himoyədorəti bıbu.

İm İronıjə diplomatiya şəxs ijən votışe: həminə hədəfi bə vırə rosniyero bəpe Suriyə işğal sə bıbu və çəvon sərzəmin tojədən obod bıbu, vəhol ımki ki həmçınan Suriyə hakımiyət ləğv bıdə iyən ın kişvəri məntəğəonku baxşoni işğolədəy və israil iyən terroristiyə qrupon həmləon həm dəvom peydo karde holədəy.

Məcid Təxte Rəvançi votışe: bəpe bə Suriyə ələyh terroristi iyən İsraili həmləon, de İ Bıə Milləton Təşkilati vositə məhkum bıbu.

Əv ijən əlovəş do: bə beynəlxalğə huğuğ və İ Bıə Milləton prinsipon əsos, İron, çı Suriyə ğanuniyə həx, ğanuni zıneydə.