Jul 01, 2022 15:21 Asia/Tehran

İşğal bıə Ğudsədə, kali şoydon qıləy filmi muntəşirşon kardə ki bəvədə jığo nışo doə bıə ki 2 qılə Fələstinıjə hırdənon vey şiddətin surəti, bəmedən və maşinədə coili mandən boçimi xoto ki çəvon valedeyn de sionist rejimi vositə dastqir bıən.

Zinə şəv sionist rejimi polis, qıləy Fələstinıjə jen iyən mırdi ki deştə hırdənon bə ico bin dastqir kardışone, ım ailə zəmoni dastqir bin ki de maşini vositə bəştə kə şedə bin. çəvon kə Ğudsi Cənub, Sur Baherədə be.

Bə Məa Fələstinıjə aqentiyəti raporti əsos, şoydon votşone ki: sionist rejimi polis ım jen və çəy həyot həmro məcbur kardeşone ki ıştə maşiniku xarıc bıbun.

Im jen-şuyə 2 qılə hırdəi soybin ki qıləyni vey qədə əğıl be ki ıştə valedeyni dəstqirəti faxtədə, bəmedə be, əmmo sionist rejim hərbion dıştə zalimonə rəftori, bə çəy zikkə hiç diğğət kardedə nıbin.

Tojədən İ Bıə Milləton hırdənon kumitə qıləy raportədə elanış karde ki  Miladi  2022 minnə sori Yanvari manqiku tosə bə ısət, Fələstini ğərbi ruy kənoədə sionist rejimi hərbion 13 qılə hırdəni şəhid kardəşone ki dəvardə sori muğaisədə 2 bərobər bıə.

Həminə raportədə de diğğət bə hırdənon vırə iyən əvoni oqətey zərurəti təkid bıə ki daveon iyən canqədə qırd hırdənon bəpe zərər ziyon iyən ğəyzinə hərəkətonku əmonədə bıbun.