Jul 02, 2022 13:30 Asia/Tehran
  • Səudi koalisiya hərbiçiyon tərəfo Yəməni otəşbasti rioyət nıkardey dəvom.

Yəməni mənbəon xəbəşon do: dəvardə 24 saəti mıddətədə, Səudi koalisiya hərbiçiyon 82 kərə çın kişvəri otəşbasti darşiyəşone.

Səudi koalisiya tərəfo Yəməni otəşbast çand minnə kərə ləğv be, ijən İ Bıə Milləton təşkilati məşverəton dumoədə 2 manqiro dəvom peyd bəkay.

In ğərol 1 manq çimi bənav elan bıə be.

Bə Əlməsirə raporti əsos, Səudi koalisiya Əlcof, Məəreb, Həccə, Zalə, Səədə, Təez ostanon və marziyə baxşonədə, de cəsusiyə pəreon əncom doey vositə, İ Bıə Milləton Təşkilati otəş basti, darıştəşe.

Bə həminə raporti əsos, Səudi koalisiya hərbiçiyon, Məəreb, Təez, Həccə, Səədə, Zale və Cizan ostanonədə bıə şahrvandon kəon, muğavimət kumitəon iyən ərtışi hərbion de Səudi koalisiya hərbiçiyon səmtiku həmlə bombardımon bıə ki ım həmləon de rəket, xomparə və artileriya vositə əncom bıə.

Hicri Şəmsi 1394 minnə sori Fərvərdinə manqi 6 minnə rujiku , Səudiyə Ərəbiston de İ Bıə Milləton, Amerkə və sionist rejimi himoyə, bə vey fəğırə Ərəbi kişvər yəni bə Yəməni ələyh, ıştə hevujə həmləon bino kardəşon.

Bə Səudion intizori əks, ın həmləon de Yəməni milləti muğaviməti dim bə dim bıə və 7 sori bəpeşt, muşahidə bıdə ki Yəməni vey şiddətin və təsirinə həmləon həm bə Ərəbistoni ərazi xususi Ramko təsisati, bois bıə be ki Ə-Rriyad bə otəşbasti ğəbul kardey məcbur bıbu.