Jul 03, 2022 14:55 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan: Fələstini milləti hədəf, çı islam dınyoədə iminnə məsələy.

Zinə şəv və Suriyədə İroni xarıci koon vəzir Husein Əmir Əbdullahiyan de Fələstini qrupon rəhbəron vindemonədə, islam dınyoədə Fələstini milləti hədəfi, bənə iminnə məsələ zınəş be.

Bə İrna raporti əsos, Əbdullahiyan ki bə Dəmeşğ səfərış kardə, co kərə Fələstini milləti muğavimətiku mudafiəş kardə və muğavimətiku bə İron İslam Respublika ğoymə himoyədorəti dəvomi təkidış karde iyən votışe: İron bə Fələstini millət komək bəkarde ki bəştə moə bıə sərzəmin yəni Ğuds oqardon.

İroni xarıci koon vəzir ıştə sıxənon dəvomədə bə  kali məntəğə kişvəron işorəş karde ki Fələstini məsələ ıştə yodiku bekardəşone və səyocəhd kardedən ta de bə sionist rejimi nez bey vositə bəştə daxıli muşkilaton ğələbə kon.

Əv ım kişvəron jığonə hərəkət iyən rəftori çı sionist rejimi təcavuz iyən zılmi mığobilədə bə Fələstini məzlumə milləti barzə hədəfon, bənə xəyonəti bə hisobış varrde.

Həminə vindemonədə, muğavimət qrupon nımuyəndəon ıştə nəzəon bəyon kardışone iyən Fələstini muğavimətiku, İron İslam Respublika himoyəon dəvomiku ğədrdonəti kardışone.

Zinə, de Suriyə rəsmi şəxson votımon iyən vindemoniro, İroni xarıci koon vəzir Husein Əmir Əbdullahiyan, bə Dəməşğ varid bıə və airpotədə de Suriyə xarıci koon vəzir, Feysəl Meğdadi pişvpzi dim bə dim be.

Zinə İroni xarıci koon vəzir de Suriyə prezident, Bəşar Əsəd iyən Suriyə Xarıci koon vəzir, Əlmeğdadi vindemon iyən votımon kardə.

Əbdullahiyan İron və Suriyə miyono rabitəon qıləy stratejik rabitə zıneydə.