Jul 04, 2022 14:27 Asia/Tehran
  • İraği ğərbədə çı DAEŞ-i əsli sərkərdə dastqir bıə.

Ələnbar ostanədə qıləy əmniyyəti mənbə raportış do ki: İraği ğərb Əlrəmadiədə pok kardey iyən nəve əməliyoti cərəyonədə, çı DAEŞ-i əsli sərkərdəonku qıləyni dastqir bıə.

De ım vıcud ki İrağədə DAEŞ məğlub bıə, əmmo həni ım kişvəri muxtəlifə məntəğəonədə, həminə trerroristiyə qrupi uzvon iştirokışone və bəzi faxt ıştə terroristiyə əməliyaton əncom dodən.

Zinə, Bə Əlməelomə aqentiyəti raporti əsos, Ələnbar ostanədə qıləy əmniyyətiyə mənbə raportış do: İraği əmniyyəti hərbion muvəffəğ bıən lozimə məlumaton bə dast vardey bəpeşt, DAEŞ-i terroristiyə qrupi qıləy əsli lider, dastqir kon, ım şəxs ki terroristiyə əməliyoti əncom doey holədə be, be ım ki əməliyotiku aqah bıbub, vey rə dastqir bıə.

DAEŞ-i Im aliyə uzv, bə ğəyre hərbi şahrvandon iyən əmniyyəti hərbion ələyh və terroristiyə əməliyatonədə planəkəş be. əcumlə zəmoniku DAEŞ bə Ələnbar ostani muxtəlifə məntəğəonədə hakim bıə be, ım ostani terroristiyə əməliyatonədə planəkəş be.

Co tərəfiku, zinə qıləy əmniyyəti mənbə raportış do ki: İraği Diyalə şəhri şimol və Bəğobiyə şimol şərği 90 kilometri, Vadiolsələb məntəğədə İraği həvo ərtış bə DAEŞ-i terroristiyə pənohqo həmləş kardə.

Çımiku bənav həm qıləy İrağiyə mənbə raportış doə be ki Diyalə ostani marzi nez və Kırdıstoni baxşədə, qıləy əmniyyəti məxsusə qrup muvəffğ bıə vey DAEŞ-i terroristiyə uzvoku qıləy təhdidomizə uzvi dastqir kon.

Im dastqir bıə terrorist 7 sor bəbe ki əmniyəti ğıvvon çəy dastqirəti dumoədən və bənə terroristi siyohiədə iminnə şəxs be ki çəy dastqirəti  bə DAEŞ, vey mıstəğimə zarbə varidış kardə.

İraği kişvəri muxtəlifə məntəğəonədə ərtışi hərbion bə ıştə silsilə anti terroristiyə hərəkəton dəvom dodən iyən vey faxte ki İraği hərbion bə DAEŞ-i terroriston ələyh ıştə hərbi əməliyaton bino kardəşone.