Jul 06, 2022 09:07 Asia/Tehran
  • Sionist rejim Azərbaycan Respublikaədə kiberi əmniyyəti mərkəzi icodış kardə.

Bə Apa aqentiyəti raporti əsos, Azərbaycan Respublika dicital inkişof iyən nəğliyot vəzir Reşad Nəbiyevi bə İşğal bıə fələstini səfəri cərəyonədə, ım vəzarətxonə elekterika əmniyyəti təşkilat iyən Sionist rejimi Texnikon nomo universiti miyono qıləy təvafuğnomə imzo bıə.

Bə ım təvafuğnomə əsos, vəoməy 3 sori mıddətədə, Azərbaycan Respublika kiberi əmniyyəti mərkəz bə 1000 nəfəriku vey təlim bədoy. və çəvom təlim de sionist rejimi Texnikon nomo universiti ustadon vositə əncom bəbe. ijən bəvon sənəd və dərəcə həm doe bəbe.

Texnikon nomo universiti rəis Uri Sivan həminə həmkariku ıştə rizoyəti elanış karde və votışe: Azərbaycan Respublika kəşfiyot məniyyətiro ım plan vey zərurie, və həmmə koşınoson ki ım dıvrədə təlim doe bəben nə fəğət Azərbaycan Respublikaədə bəlkəm həmmə məntəğədə inkişofiro komək bəkarden.

Həmçınin bə Azərtac raporti əsos, Azərbaycan Respublika dicital inkişof iyən nəğliyot vəzir bə israil ıştə səfəri cərəyonədə de israili roon əmniyyət və nəğliyot vəzir Morav Miçaeli qıləy təvafuğnomə imzoş kardə ki çəyədə təvafuğ bıə 2 tərəfə şahrvandon səfər hoston bıbu.

Reşad Nəbiyev de israili turizmi vəzir iyən Azərbaycan Respublika və sionist rejimi mıştərəkə komissiya israilıjə rəisi vindemonış kardə.