Jul 06, 2022 23:45 Asia/Tehran
  • Fələstini islami cihod: Əbuağelə terrori barədə Amerkə raport ım cinoyəti məxfi kardey nışonəy.

Fələstini islami cihod təşkilot elanış karde: Əlcəzirə kanali jurnalist Şirin Əbuağelə terrori barədə, Amerkə raport siyasi iyən de sionist rejimi beqınoh nışo doey muntəşir bıə.

Dışənbə ruj, Amerkə xarıci vəzarətxonə, qıləy raportədə iddioş kardə Şirin Əbuağelə de zıne-zıne qullə ğandey xoto kıştə bıə. ım raport əlovəş do: de ım vıcudi, həminə məsələ barədə nəzorətəkəyon bə ğoymə nəticə rəsəşon ni.

Bə Əlyəom raporti əsos, Fələstini cihod qıləy bəyoniyədə təkidış karde: Amerkə bənə həmişə ım raportədə həm, vey oşko surəti sionist rejimiku himoyətış kardə və hətto Vaşenqton bə işğaliyə Fələstini muxtəlifə silah sadir kardey xoto, Fələstini milləti terror iyən ğətliami bois bıdə.

İslami cihod ijən ıştə bəyoniyədə, şəhid Əbuağelə barədə, mıstəğilə təşkilati de Amerkə təvafuğ iyən peydo bıə qullə  bə Amerkə doey, məhkumış karde.

Çımiku bənav Fələstini islam cihod(Həmas) qıləy bəyoniyə ğolibədə, de sionist rejimi vositə, Əlcəzirə jurnalist Şirin Əbuağelə ğətli  məhkumış kardə be. ım nəticə oşko surəti ğətli barədə sionist rejimiku himoyədorəti, iyən ım cinoyəti nəticəonku sionist rejimi beqınoh nışo doe nımonə be.