Aug 04, 2022 18:07 Asia/Tehran
  • Xosrəvi marzədə, bə Ərbəin zayiron pişvoz beşeyro, İraği əmniyyəti hərəkəton

İraği mənbəon elanışon kardə, Ərbəin zairon əmniyyəti təmin kardey cəhətədə, Xosrəvi marziku İraği aliyə heyət vindemonış karde.

Bə Əlforat niyoz raporti əsos, zinə, İraği mıştərəkə əməliyoti ğərorqo kamandə moavin, de İrağ marzi dəvardə vırəon təşkilati rəis, Omər Əlvaeli, Əlhəşəd əlşoeba əməliyoti ğərorqo yol, İraği ərtışi zəmini hərbi kamandə muavin iyən İraği əmniyyəti kamandəonku co kəson bə ico, Əlmənzəriyə(Xosrəvi) marzi dəvardə vırəonku vindemonışon kardə.

Im vindemon, bə Ərbəine Huseyni(ə) zairon pişvaz şey əmniyyəti hərəkəton cəhətədə əncom bıə ki əlovə bə Diyaliədə əmniyyəti hozzoətion, əncom bıə.

Bə həminə raporti əsos, ım heyətiku Diyali əməliyati ğərorqo kamandə, Diyali polisi yol, Diyaliədə Əlhəşəd əlşoeba kamandə və Əlmənzəriyə marzi mudir vindemonışon kardə.

Im heyəti səfəri cərəyonədə, kali əmniyyəti vəziyət və bə zairon xıdmət ərosnə məsələon və muşkilaton barədə sıhbət bıə.

Çımiku bənav həm İraği mıştərəkə əməliyoti kamandə sıxənəvot, Təhsin Əlxəfaci həm votış be: Muhərrəmə manqi əmniyyəti təmin kardey plan de məxsusə əmniyyəti əməliyot, məlumat cəhdon əctiv kardey iyən muhərrəmə manqi bino bey bənav, dastqirəti prinsipon elan kardey,  bino bıə be.

Tags