Aug 05, 2022 19:16 Asia/Tehran
  • İron İslom Respublika prezdent: məntəğə mısılmonə milləton nığılə surətədə seonist rejimiku nifrətışon heste..

İron İslam Respublika prezident votışe: ımruj məntəğə mısılmonon nığıl surət sionist rejimiku nifrətışone, və de ım rejimi mığobilədə, muhim və əsliyə xət, muğavimət zıneydən.

Bə İron İslam Respublika prezident məlumatərosnə mərkəzi raporti əsos, zinə və Tehronədə İron İslam Respublika prezident Sed İbrahim Rəyisi de Fələstini islami cihod hərəkəti sərkatib Ziyad Noxalə vindemonədə, muğavimət bənə vey çokə məntığ iyən səbarzəti zıneydə iyən əlovəş do: Fələstini məsələku, milləton himoyədorəti, Asiya ğərb məntəğədə Amerkə və sionist rejimi mığobilədə, vey yolə mane bə hisob omeydə.

İron İslam Respublika prezident bə işğaliyə sərzəminon təhəvolaton işorəş karde iyən votışe: muğaviməti dəvəşə roy be ki karde zənəşe, dınyoədə deşmənon məğlub iyən muğaviməti metodi himoyə kəson umidvar ko, nə təvafuğnoməon ki məsələn sulhi təvafuğnoməonin.

Rəyisi de məntəğə kişvəronku kali rabitəon normal kardeyro, bə sionist rejimi  cəhdon işorəş karde iyən votışe: sionist rejimi təsəvvur ım be ki de ım kişvəron rabitəon normal kardey vositə, karde bəzne ıştəniro əmniyyət icod ko, qıləy holədə ki ım hərəkəton hiç vaxt sionist rejimiro əmniyyət  icodəkə nıbe iyən nibəbe, boçiki əvon məntəğə iyən vəomey təhəvolatonku səhihə proqonoz iyən zınışon ni.

İron İslam Respublika prezident muğavimət və Fələstiniku himoyə kardey, İron İslam Respublika ğoymə siyasət zıneydə və votışe: şərifə Ğudsi ozod kardey iyən Fələstini muğaviməti səbarzəti bə vırə rosniyeədə hiç şək ni.

Fələstini islamiyə cihodi hərəkəti sərkatib ijən de İron İslam Respublika prezidenti vindemonku ıştə rizoyəti nışoş do və votışe: ımruj İron İslam Respublika co qılə zəmononku vey məntəğə və dınyoədə zumand iyən veyə iştirokışe və hiç şək ni ki de məntəğə kişvəron rabitəon zumand kardey iyən sultə tələbon muğabilədə muğavimət kardey, İron İslam Respublika prezidenti metod vey muhimmə təsirış be.

Tags