Aug 06, 2022 21:04 Asia/Tehran
  • Bə Ğəzzə həmlə bey İroni səmtiku məhkum bıə.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot, Nasır Kənani sionist rejimi Apartayd rejimi vəhşiyə həmlə bə Ğəzzə məhkumış karde iyən elanış kardə: Fələstini ğanuniyə həxe ki sionist rejimi terroristiyə hərəkəton vədə, ıştəniku mudafiə ko.

Zinə əsrədə, sionist rejimi ğırəkə təyyorə bə Ğəzzə həmləşon kardən.

Fələstini səhiyyə vəzarətxonə, tosə bə ısət, bə Ğəzzə tanqə sionist rejimi həmləon şəhidon miğdor, 8 nəfər iyən ım hodisə dumoədə, zəxmin bıə kəson 50 nəfər elanış karde.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot, Nasır Kənani, sionist rejimi həminə hərəkət bənə cinoyətkor, avanturist və təhrikomizə hərəkət zıneydə iyən votışe: bə Ğəzzə və Fələstin həmlə kardeyədə və ım cinoyət və çəy nəticəonədə  israili Aparteydi rejim amile.

Kənani əlovəş do: Fələstini muğaviməti qrupon iyən çəy milləti ğanuniyə həxe ki sionist rejim terroristiyə hərəkəton və təcavuzon vədə, ıştəniku mudafiə ko.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot,ijən həmmə kişvəron və beynəlxalğə təşkilatonku tələbış kardə ki Fələstini məzlumə milləti həxədə, bəştə ğanuni məsuliyət əməl kon iyən ım rejimi cinoyəti dəvomiku ki məntəğədə noəmni iyən bestabiləti amile, vəy bıqəton.

Tags