Aug 08, 2022 10:55 Asia/Tehran
  • Rəyisi: bə Fələstin iyən Yəməni ciqəmandə cıvonon ruhiyyə xoto, islamiyə inğilobi roy dəvomədəy.

İron İslam Respublika prezident, bə Ğəzzə milləti ələyh, sionist rejimi cinoyəton məhkumış karde iyən votışe: bə Fələstin iyən Yəməni ciqəmandə cıvonon rohiyə xoto, islamiyə inğilobi roy dəvomədəy.

Cımə əsriku Ğəzzə tanqə muxtəlifə məntəğəon de sionist rejimi həvo iyən artileriya həmləon bino bıə ki tosə bə ısət, və bə ım vəhşiyə həmləon nəticədə 41 nəfər əcumlə 13 hırdən və 2 nəfər jen şəhid bıən.

Həmçınin ım həmləon nəticədə, tosə bə ısət 311 Fələstinıjə şahrvand zəxmin bıən ki ım miğdoriku 30 nəfər jen və 12 nəfər piə odəmon şomil bin.

Im cinoyətkorə həmləon cəvobədə, Fələstini muğaviməti qrupon, işğal bıə sərzəminon sioniston şəhron iyən qədə şəhron, xususi telaviv və Ben Qorin airportədə de çand sa qılə rəket vositə həmləşon kardə.

Bə İrna raporti əsos, zinə Ayətullah Rəyisi de şəhidon ailəonku kali vindemonədə, Həzrəte Əbaəbdullahel Huseyn(ə)-i şəhodəti təsliyət votey bəpeşt, bə Ğəzzə milləti ələyh sioniston cinoyəton məhkumış karde iyən votışe: ımruj Fələstini muğaviməti cərəyanonədə iğtidor və əzəmət, istikbori vəy qətey iyən ıştəni bovə kardey rohiyə nəticədəy, ki məntəğədə islamiyə inğilobi bə dastış vardə be.

Rəyisi ijən bə Ğəzzə milləti ələyh bə sioniston veyə cinoyəton işorəş karde iyən təkidış kardə: Fələstini ımrujə milləti de çəvon dəvardə muğaisə kənən, dəvardə soronədə, Fələstini milləti diyə, bə mizoni bənə Kəmp Deyvid, Şərmoşeyx və Oslo sulh təvafuğnomə be ki ımruj sioniston zılmi mığobilədə mubarizə kardedən, və təşəbbus bə Fələstini cıvonon dastədəy. ım muğaviməti ruhiyə bə İroni muğəddəsə 8 sornə icbor bıə canq iyən hərəmi mudafiə şəhidon xotoe.

Tags