Aug 09, 2022 14:08 Asia/Tehran
  • Bə Ğəzzədə bıə sionist rejimi cinoyəton, islamiyə inğilobi yolə Rəhəri əsəron muntəşir kardə sayti reaksiya.

İslamiyə inğilobi yolə Rəhəri əsəron muntəşir iyən hifz kardə mərkəzi məlumatərosnə sayti ərəbi Tvitteri səhifə bə Ğəzzədə bıə sionist rejimi tojə cinoyəton reaksiya nışoş do.

İslamiyə inğilobi yolə Rəhəri əsəron muntəşir iyən hifz kardə mərkəzi məlumatərosnə sayti ərəbi Tvitteri səhifə bəyoniyədə omə: ımrujnə şımr, israili i minnə vəzire. boçi xoto dınyoədə bənə şımr əməl kardey rişə məhv bıbu, əmə şımri ləhnət kardedəmon. dınyoədə de Yəzidi hakımiyət iyən bə momenon zılmi hakımiyəti vədə moğabilə bıbi, əmə Yəzid iyən Obeydullah İbne Ziyodi ləhnət kardedəmon.

Cımə əsriku Ğəzzə tanqə muxtəlifə məntəğəon de sionist rejimi həvo iyən artileriya həmləon dim bə dim bıə ki tosə bə ısət, və bə ım vəhşiyə həmləon nəticədə 44 nəfər əcumlə 15 nəfər hırdən və 2 nəfər jen şəhid bıən.

Həmçınin ım həmləon nəticədə, tosə bə ısət 360 Fələstinıjə şahrvand zəxmin bıən ki ım miğdoriku 30 nəfər jen və 12 nəfər piə odəmoni şomil bin.

Həminə cəhətədə, i şənbə şəvədə, Fələstini islamiyə Cihod təşkilot, elanış karde ki otəşbasti icod kardeyro Misri plani barədə təvafuğ əncom bıə ki təcili icrai bəbe.

Tags