Aug 13, 2022 11:13 Asia/Tehran
  • Əbuşərif: İron İslam Respublika həmişə Fələstin iyən Livani muğavimətiku, himoyədorəti kardedə.

İronədə bıə Fələstini islamiyə cihodi hərəkəti nımoyəndə votışe: İron İslam Respublika yeqanə kişvəre ki həmişə Fələstin iyən Livani muğavimətiku, himoyədorəti kardedə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, zinə, Tehroni cımə nımoji xotbəon bənav, İronədə bıə Fələstini islamiyə cihodi hərəkəti nımoyəndə Nasır Əbuşərif, ıştə nıtğədə əlovəş do: Miladi 2021 minnə sor sionist rejimi vədə, Fələstinıjə muğavimət de Seyfulğuds nomi muğavimət bino bıə ki israili siyasəton bə inkişof rosniye və dəvomiro, çəvon hani bə vırə nırəse bois bıə.

Əbuşərif əlovəş do ki Seyfol Ğuds muğavmət, Fələstini həmmə qrupon miyono vəhdət bois bıə iyən təsdiğış karde: sionist rejim həmişə cəhdış be ta Fələstini milləti miyono, ixtilof icod ko, əmmo de Seyful Ğuds muğavməti vositə, Baxtəri tanqədə bıə sionist rejimi vədə muğavmət, vey muhimmə səhnəonku qıləyni bıə.

İronədə bıə Fələstini islamiyə cihodi hərəkəti nımoyəndə ijən təsdiğış karde:Ğəzzə tanqə oxonə canqədə, Fələstin islamiyə cihodi hərəkəti nımoyəndə iştirokış karde, və coyli karde zınəş be deşməni bə otəşbasti icbor ko ki sionist rejimi zəifəti, tars və nuumidiku nışonəy.

Cımə əsriku (Avqustə manqi 5) Ğəzzə tanqə muxtəlifə məntəğəon de sionist rejimi həvo iyən artileriya həmləon dim bə dim bıə ki tosə bə ısət, və bə ım vəhşiyə həmləon nəticədə 45 nəfər əcumlə 15 nəfər hırdən və 2 nəfər jen şəhid bıən.Həmçınin ım həmləon nəticədə, tosə bə ısət 360 Fələstinıjə şahrvand zəxmin bıən ki ım miğdoriku 96 nəfər hırdən, 30 nəfər jen və 12 nəfər piə odəmoni şomil bin.

Sionist rejimi cinoyətkorə həmləon cəvobədə, işğal bıə sərzəminonədə, sionist rejimi şəhron və qədə şəhron xususi Telaviv və Benqurini airport, de Fələstini muğaviməti qrupon və de çand sa qılə rəketi vositə , həmlə bıə ki çəy nəticədə 60 nəfər sionist rejim bə noxəşxonə şin.

Həminə cəhətədə, i şənbə şəvədə, Fələstini islamiyə Cihod təşkilot, elanış karde ki otəşbasti icod kardeyro Misri plani barədə təvafuğ əncom bıə ki təcili icrai bəbe.