Aug 14, 2022 09:41 Asia/Tehran

Fələstinıjə mediyaon 2 qılə video muntəşirışon kardə iyən raportışon do ki cımə rujədə Livani sərzəmini ğərb Boğa məntəğədə bə sionist rejimi təcavuzəkə bepilotə təyyarəon həmlə bıə.