Aug 14, 2022 22:29 Asia/Tehran
  • Əli Bağıri: hırdən kıştey bə sioniston hakemiyətədə bənə qıləy qanuni əvəz bıə.

İroni xarıci vəzarətxonə siyasi muavin de Ğətəri xarıci vəzarətxonə siyasi muavin vindemoni cərəyonədə votışe: hırdən kıştey bə sioniston hakemiyətədə bənə qıləy qanuni əvəz bıə ki sioniston tars stratejikə nışonəy.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, zinə, məntəğədə Ğətəri xarıci vəzarətxonə siyasi muavin de İroni xarıci vəzarətxonə siyasi muavin vindemonışon kardə iyən 2tərəfi, məntəğə iyən beynəlxalğə təhəvulaton vəziyəti barədə de yande votımonışon kardə.

Im vindemonədə, Əli Bağıri bə Fələstini milləti ələyh sionist rejimi cinoyəton işorəş karde iyən votışe: hırdən kıştey bə sioniston hakemiyətədə bənə qıləy qanuni əvəz bıə ki sioniston tars stratejikə nışonəy.

Bağıri ijən təkidış karde ki bə har qılə meyar və insoni əsos, hırdən əkışt məhkum heste, ijən təsdiğış do: sioniston vey çok zıneydən ki işğal bıə sərzəminonədə bə sionist rejimi ələyh stratejikə təhdid de tojə nəsli icod bey mehvəri əsose.

İroni xarıci vəzarətxonə siyasi muavin həmçınin bə ım məsələ təkidış karde ki Fələstini mıvzo bə məxsusə zəmon vabəstə ni və həmişə islam dınyoədə, iminnə məsələy, ijən təsdiğış do: islami dıvləton bəpe dəvardəku vey muxtəlifə baxşonədə Fələstini millətiku himoyə kon.

Im vindemonədə, Ğətəri xarıci vəzarətxonə siyasi muavin həm bə 2 qılə kişvəri mıştərəkə çiyon, iyən muxtəlifə baxşonədə bə İron İslam Respublika və Ğətəri dıvləti bə inkişof rəsə rabitəon təkidış karde.

Tags